Zulu Sex Phrasebook

Here are some words and phrases which you might need in South Africa.

Translation may not be 100% correct - Online translator has been used. Please fill in alphabetical order.

Words

 • again - aphinde
 • all night - ubusuku bonke
 • anal sex - anal sex
 • apartment - efulethini
 • Asia - Asia
 • ass - ass
 • bathroom - yokugezela
 • beer - ubhiya
 • big - big
 • blonde - blonde
 • blowjob - blowjob
 • breasts - amabele
 • brothel - wezifebe
 • brunette - Brunette
 • bus - ibhasi
 • come - woza
 • condom - ikhondomu
 • discount - isaphulelo
 • English - English
 • erotic massage - massage zangasese
 • Europe - Europe
 • facial - ebusweni
 • from behind - ngemuva
 • gay - gay
 • girl - intombazane
 • half an hour - isigamu sehora
 • hotel - hotel
 • hour - ihora
 • left - kwesokunxele
 • lesbian - lesbian
 • massage - massage
 • oil - uwoyela
 • old - ubudala
 • oral sex - sex oral
 • orgasm - orgasm
 • pay after - ukhokhe emva
 • penis - umthondo
 • pimp - pimp
 • prostitute - isifebe
 • prostitution - ubufebe
 • pussy - pussy
 • right - kwesokudla
 • safe sex - ucansi oluphephile
 • shower - eshaweni
 • silicons - silicons
 • sixty-nine - ayisithupha nesishiyagalolunye
 • small - amancane
 • sperm - isidoda
 • street - street
 • taxi - taxi
 • The United States - I -United States
 • to come in mouth - ukuze ingene emlonyeni
 • to kiss - esebanga
 • to pay - ukukhokha
 • to suck - ukuze ncela
 • today - namuhla
 • toilet - yangasese
 • tomorrow - kusasa
 • transsexual - transsexual
 • two girls - amantombazane amabili
 • United Kingdom - United Kingdom
 • with condom - nge ikhondomu
 • without condom - ngaphandle kwekhondomu
 • yesterday - izolo
 • young - young
 • your friend - umngane wakho

Phrases

 • Are you married? - Ingabe ushadile ?
 • Can I touch? - Can I touch ?
 • Come to my hotel? - Wozani ehhotela yami ?
 • Do you have family? - Ingabe unayo izingane ?
 • Do you like it? - Ingabe uyayithanda ?
 • Do you speak English? - Ingabe wena isiNgisi ?
 • How are you? - Kunjani ?
 • How much is it? - Yeka ukuthi ingabe ?
 • How old are you? - Uneminyaka emingaki?
 • I like you. - Ngithanda wena .
 • I want... - Ngifuna ...
 • My name is... - Igama lami ngingu ...
 • No, thanks. - Cha, ngiyabonga .
 • Thank you very much! - Ngibonga kakhulu !
 • Thank you. - Ngiyabonga .
 • Tomorrow again? - Kusasa futhi?
 • What is the time? - Siyini isikhathi ?
 • What is your name? - Ungubani igama lakho ?
 • What time? - Isiphi isikhathi ?
 • What? - What ?
 • When? - Nini ?
 • Where are you from? - Ukuphi kusuka ?
 • Where is it? - Kuphi ?
 • Where? - Kuphi ?
 • Who? - Ngubani ?
 • Why not? - Kungani kungenjalo ?
 • Why? - Kungani ?
 • Yes, please. - Yebo , sicela .
 • You are beautiful. - Umuhle .

Numbers

 • one - eyodwa
 • two - ezimbili
 • three - amathathu
 • four - ezine
 • five - emihlanu
 • six - eziyisithupha
 • seven - eziyisikhombisa
 • eight - ayisishiyagalombili
 • nine - nine
 • ten - eziyishumi
 • eleven - nanye
 • twelve - nambili
 • thirteen - nantathu
 • fourteen - eziyishumi nane
 • fifteen - nanhlanu
 • sixteen - ayishumi nesithupha
 • seventeen - seventeen
 • eighteen - nesishiyagalombili
 • nineteen - nesishiyagalolunye
 • twenty - twenty
 • twenty one - amabili eyodwa
 • twenty two - amabili nambili
 • twenty three - amabili amathathu
 • twenty four - amashumi amabili nane
 • twenty five - amashumi amabili nanhlanu
 • twenty six - amabili nesithupha
 • twenty seven - angamashumi amabili nesikhombisa
 • twenty eight - amabili nesishiyagalombili
 • twenty nine - amabili nesishiyagalolunye
 • thirty - amathathu
 • forty - amane
 • fifty - amahlanu
 • sixty - ayisithupha
 • seventy - ayisikhombisa
 • eighty - ayisishiyagalombili
 • ninety - ayisishiyagalolunye
 • hundred - angamakhulu
 • five hundred - abangamakhulu ayisihlanu
 • thousand - abayizinkulungwane
 • five hundred thousand - abayizinkulungwane ezingamakhulu ayisihlanu
 • million - million

See Also

Editing and creating content requires user account. Login, if you have an account

If you don't have an account

Create account now!

Already have an account? Login Now