Haitian Creole Sex Phrasebook

Here are some words and phrases which you might need in Haiti.

Translation may not be 100% correct - Online translator has been used. Please fill in alphabetical order.

Words

 • again - ankò
 • all night - tout nwit lan
 • anal sex - fè sèks nan dèyè
 • apartment - apatman
 • Asia - Azi
 • ass - bourik
 • bathroom - douche la
 • beer - byè
 • big - gwo
 • blonde - blond
 • blowjob - pip, ti bef
 • breasts - tete
 • brothel - pwostitiye
 • brunette - femèl
 • bus - bis
 • come - vini
 • condom - kapòt
 • discount - rabè
 • English - angle
 • erotic massage - masaj erotik
 • Europe - Ewòp
 • facial - feminen
 • from behind - nan dèyè
 • gay - masisi
 • girl - ti fi
 • half an hour - yon demi èdtan
 • hotel - otèl
 • hour - èdtan
 • left - gòch
 • lesbian - madivin
 • massage - masaj
 • oil - lwil
 • old - fin vye granmoun
 • oral sex - sèks sousad, ti bef
 • orgasm - orgasme
 • pay after - peye apre
 • penis - penis, zozo
 • pimp - tchoul
 • prostitute - fanm movèz vi
 • prostitution - pwostitisyon
 • pussy - Pussy, koko
 • right - dwa
 • sex - sèks, fe bagay, koupe
 • safe sex - fè sèks san Danke
 • shower - douch
 • silicons - silicons
 • sixty-nine - swasant -nèf
 • small - ti
 • sperm - espèm
 • street - lari
 • taxi - taksi
 • The United States - Etazini a
 • to come in mouth - vin nan bouch
 • to kiss - bo
 • to pay - yo peye
 • to suck - souse
 • today - jodi a
 • toilet - twalèt
 • tomorrow - demen
 • transsexual - transsexual
 • two girls - de ti fi
 • United Kingdom - Wayòm Ini
 • with condom - ak kapòt
 • without condom - san yo pa kapòt
 • yesterday - yè
 • young - jèn
 • your friend - zanmi ou

Phrases

 • Are you married? - Èske w marye ?
 • Can I touch? - Èske mwen ka touche ?
 • Come to my hotel? - Vini non nan otèl mwen an?
 • Do you have family? - W gen fanmi ?
 • Do you like it? - Ou renmen li ?
 • Do you speak English? - Ou pale angle?
 • How are you? - Kouman ou ye?
 • How much is it? - Konbyen li ye?
 • How old are you? - Ki laj ou ?
 • I like you. - Mwen renmen ou.
 • I want... - Mwen vle ...
 • My name is... - Non mwen se ...
 • No, thanks. - No mèsi.
 • Thank you very much! - Mèsi anpil !
 • Thank you. - Mèsi.
 • Tomorrow again? - Denmen ankò?
 • What is the time? - Kile li la ?
 • What is your name? - Ki jan ou rele ?
 • What? - Ki sa?
 • When? - Kilè?
 • Where are you from? - Kibo ou soti ?
 • Where is it? - Ki kote li ye?
 • Where? - Ki kote?
 • Who? - Ki moun?
 • Why not? - Poukisa nou pa ?
 • Why? - Pou ki sa?
 • Yes, please. - Wi , tanpri .
 • You are beautiful. - Ou se bèl.

Numbers

 • one - yon sèl
 • two - de
 • three - twa
 • four - kat
 • five - senk
 • six - sis
 • seven - sèt
 • eight - uit
 • nine - nèf
 • ten - dis
 • eleven - onz
 • twelve - douz
 • thirteen - trèz
 • fourteen - katòz
 • fifteen - kenz
 • sixteen - sèz
 • seventeen - disèt
 • eighteen - dizwit
 • nineteen - diznèf
 • twenty - ven
 • twenty one - ven yon sèl
 • twenty two - ven de
 • twenty three - ven twa
 • twenty four - ven kat
 • twenty five - ven senk
 • twenty six - ven sis
 • twenty seven - ven sèt
 • twenty eight - ven uit
 • twenty nine - ven nèf
 • thirty - trant
 • forty - karant
 • fifty - senkant
 • sixty - swasant
 • seventy - swasanndis
 • eighty - katreven
 • ninety - katrevendis
 • hundred - san
 • five hundred - senk san
 • thousand - mil
 • five hundred thousand - senk san mil
 • million - milyon dola

See Also

Editing and creating content requires user account. Login, if you have an account

If you don't have an account

Create account now!

Already have an account? Login Now